ข้อมูลโรงเรียน

    โรงเรียนบ้านป่ายาง  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
มีเขตพื้นที่บริการทั้งหมด จำนวน 2 หมู่บ้าน  คือ
        1. บ้านป่ายาง              หมู่ที่  3
        2. บ้านหนองส้มโรง      หมู่ที่  18
       
    ปัจจุบันมาเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา มีนักเรียน จำนวน 20 คน ผู้บริหาร -  คน   ครูผู้สอน จำนวน 2 คน มีนักการภารโรง(ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 1 คน และเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 คน
โดยมี นายเรืองชัย  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ายาง

ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562)

ชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 2 1 2 3
อนุบาล 3 1 1 2
รวมอนุบาล 2 3 5
ป.1 3 0 3
ป.2 1 0 1
ป.3 1 0 1
ป.4 1 2 3
ป.5 4 1 5
ป.6 2 0 2
รวมประถม 12 3 15
รวมทั้งสิ้น 14 6 20