ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนบ้านป่ายาง  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
มีเขตพื้นที่บริการทั้งหมด จำนวน 2 หมู่บ้าน  คือ
        1. บ้านป่ายาง              หมู่ที่  3
        2. บ้านหนองส้มโรง      หมู่ที่  18
       
    ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านป่ายาง  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 8 ห้องเรียน
มีนักเรียน จำนวน 27 คน ผู้บริหาร 1 คน   ครูผู้สอน จำนวน 3 คน มีนักการภารโรง(ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 1 คน และเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 คน
โดยมี นายอภิวัฒน์  ปราณีตพลกรัง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560)

ชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 3 0 3
อนุบาล 2 1 0 1
รวมอนุบาล 4 0 4
ป.1 1 1 2
ป.2 1 2 3
ป.3 4 2 6
ป.4 2 1 3
ป.5 3 1 4
ป.6 2 3 5
รวมประถม 13 10 23
รวมทั้งสิ้น 17 10 27