ข้อมูลบุคลากร


 
นายเรืองชัย  ตั้งพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ายาง
นางภณิดา  เสริมกลิ่น
ครู


นายเศวตฉัตร  อันอามาตย์
ครูผู้ช่วย
 
 
 
 นายธวัช  ทอมมัส
นักการภารโรง
 


นางสาวศิริพร  มรรคนันท์
เจ้าหน้าที่ธุรการ